Untitled Document

ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Новини

02.10.2020 - Отворена за кандидатстване процедура „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

На 22.02.2021 г. от 11:00 часа стартира прием на проекти по процедура „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ към Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Допустими кандидати по процедурата:
• Са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
• МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;
• Са реализирали оборот за 2019 г. равен или надвишаващ 500 000 лв.;
• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;
• Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

ЗА КАКВИ РАЗХОДИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

КОЛКО Е ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ?
Размерът на помощта е 100%.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
Минимален размер – Неприложимо.
Максимален размер – 50 000 лв.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 78 233 200 лв.

ОЧАКВАН ПРИЕМ: 22.02.2021 г. - 15.03.2021 г.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opic.bg/