Untitled Document

ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Новини

05.02.2021 - Отворена за кандидатстване процедура „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19“

От 08.02.2021 г. протича прием на проекти по процедура „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19“ съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
1. Туроператори и/или туристически агенти, които са регистрирани съгласно Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър;
2. Туроператори, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма, валидна към датата на подаване на заявлението;
3. Туроператори и туристически агенти, които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.).

КРИТЕРИИ ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ:
1. Предприятия, които извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите, изложени в т. 23 от Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19;
2. Предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и е обявено в несъстоятелност;
3. Предприятие, което е получавало помощ, която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар или не е изпълнено разпореждане за възстановяването ѝ;
4. Предприятие, което има задължения по влезли в сила актове и/или има разсрочени, отсрочени или необезпечени задължения към държавата.

ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

ЗА КАКВИ РАЗХОДИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
1. Приоритетно за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, които не са възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ;
2. Покриване на извършените през периода разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент.

КОЛКО Е ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ?
Размерът на помощта е 100%.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
Максималният размер на държавната помощ по настоящата схема е 4 % от оборота на туроператорите и туристическите агенти без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като същият не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 51 000 000 лв.

ОЧАКВАН ПРИЕМ: 08.02.2021 г. - 31.05.2021 г.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://www.tourism.government.bg/