Untitled Document

ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Новини

21.04.2021 - Отворена за кандидатстване процедура BG06RDNP001-4.012 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

През месец април 2021 г. беше отворен прием на проекти по процедура BG06RDNP001-4.012 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:
а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.;
в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;
г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;
е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Допустими кандидати по процедурата:
1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят на следните условия:
а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица съгласно Приложение № 3 да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
в) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:
• получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности;
• регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
2) Групи или организации на производители
Земеделските стопани / членовете на група или организация на производители с проектно предложение с включени дейности в сектор „животновъдство“ трябва да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства чрез:
• внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
• насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
• опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; или
• подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
• подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
• осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти;
• инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

ЗА КАКВИ РАЗХОДИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Разходи за материални инвестиции:
• строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
• закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда както и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
• създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
• закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
• закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения
• закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
• рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.
Разходи за нематериални инвестиции:
• достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
• закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
• ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
Общи разходи:
Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

КОЛКО Е ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ?
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.
Помощта се увеличава с до 25% за следните инвестиционни разходи по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване:
• Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ, с изключение на сменяема прикачна техника.
• Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации.
Помощ се увеличава с до 10% за следните инвестиционни разходи:
• За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители.
Финансовата помощ за инвестиционни разходи в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35%.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.
Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 2 933 700 лв.
Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включена в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура, е 488 950 лв.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 422 218 104 лева

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 23.07.2021 г. 17:30 ч.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/