РЕАЛИЗИРАНИ проекти

Начало | Нашият опит | Реализирани проекти

Реализирани проекти

СКИПЕР Консултинг помага повече от 15 години на своите клиенти да структурират и оптимизират бизнеса си. Някои от изпълнените проекти, както и извършените услуги, са посочени по- долу.

• Изграждане на дистрибуторска мрежа и заемане на около 35% от пазара на пожарна техника в България в предприятие за производство на пожарни автомобили и пожарна техника. Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Маркетинг консултиране, Финансово консултиране, Управление на проекти, Бизнес решения, Експертиза в областта на пожарната техника.

• Разработване на направление проектиране и производство на пожарни автомобили и успешно изпълнение на около 50 такива проекта в предприятие за производство на пожарни автомобили и пожарна техника. Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Маркетинг консултиране, Финансово консултиране, Управление на проекти, Бизнес решения, Експертиза в областта на пожарната техника.

• Изграждане и внедряване на система за организация по всички бизнес процеси в предприятие за производство на пожарни автомобили и пожарна техника. Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Управление на проекти, Експертиза в областта на пожарната техника.

• Внедряване на ERP софтуер за управление на бизнеса в предприятие за производство на пожарни автомобили и пожарна техника. Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Управление на проекти, Експертиза в областта на пожарната техника.

• Разрастване на бизнеса от малка търговска компания с няколко служители и годишни приходи 300 000 лв. до предприятие за производство на пожарни автомобили и пожарна техника с над 100 служители и годишни приходи 10 милиона лв. за период от 7 години. Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Маркетинг консултиране, Финансово консултиране, Управление на проекти, Бизнес решения, Експертиза в областта на пожарната техника.

• Проект по задание на външен инвеститор за проучвания, анализи и проектиране с цел построяване на завод за производството на пожарни автомобили в България - Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Маркетинг консултиране, Финансово консултиране, Управление на проекти, Бизнес решения, Експертиза в областта на пожарната техника.

• Проекти по задания на български компании за анализи и прогнозиране в направления маркетинг, организация и финанси, разработване на бизнес модел и стратегия за развитие на бизнеса. Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Маркетинг консултиране, Финансово консултиране, Управление на проекти.

• Проекти по задания на български компании за реализация на стратегията за развитие на бизнеса (съдействие при осигуряване на финансов и човешки ресурс за реализация на стратегията, създаване на организация за постигане на стратегическите цели, оперативно ръководство на хората и управление на бизнес процесите). Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Маркетинг консултиране, Финансово консултиране, Управление на проекти, Бизнес решения.

• Проекти по задания на български компании за изграждане и внедряване на система за организация по всички бизнес процеси. Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Управление на проекти, Бизнес решения.

• Проекти по задания на български компании за внедряване на ERP софтуер за управление на бизнеса. Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Организационно консултиране, Управление на проекти, Бизнес решения.

• Множество реализирани проекти по различни програми за осигуряване на безвъзмездно финансиране. Реализирани услуги СКИПЕР - Стратегическо консултиране, Финансово консултиране, Управление на проекти, Бизнес решения.

• Няколко проекта „до ключ“ за модернизация на системи за производство на технологична пара в индустрията, включващи анализи на енергийната ефективност, съдействие при осигуряване на финансиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на новата система за производство на технологична пара. Реализирани услуги СКИПЕР - Управление на проекти, Финансово консултиране, Експертиза в областта на енергийната и ресурсна ефективност, Експертиза в областта на производството на технологична пара и отоплителни системи.

• Няколко проекта „до ключ“ за модернизация на системи за отопление, включващи анализи на енергийната ефективност, съдействие при осигуряване на финансиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на новата система за отопление. Реализирани услуги СКИПЕР - Управление на проекти, Финансово консултиране, Експертиза в областта на енергийната и ресурсна ефективност, Експертиза в областта на производството на технологична пара и отоплителни системи.

• Множество извършени обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи и сгради в съответствие със ЗЕЕ и изискванията на различни програми за осигуряване на безвъзмездно финансиране. Реализирани услуги СКИПЕР - Управление на проекти, Финансово консултиране, Експертиза в областта на енергийната и ресурсна ефективност, Експертиза в областта на производството на технологична пара и отоплителни системи.

• Множество извършени обследвания за ресурсна ефективност на производствени предприятия в съответствие с изискванията на различни програми за осигуряване на безвъзмездно финансиране. Реализирани услуги СКИПЕР - Управление на проекти, Финансово консултиране, Бизнес решения, Експертиза в областта на енергийната и ресурсна ефективност.

• Проекти по задание на външни и български инвеститори за проучвания, анализи и проектиране в областта на ВЕИ (производство на електрическа енергия чрез технологии термична газификация (сингаз), директно изгаряне и течна ферментация (биогаз). Реализирани услуги СКИПЕР - Управление на проекти, Финансово консултиране, Бизнес решения, Експертиза в областта на енергийната и ресурсна ефективност, Експертиза в областта на възобновяемите енергийни източници.

• Проект по тръжна процедура обявена от Агенцията а устойчиво енергийно развитие за разработка на „Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания“. Реализирани услуги СКИПЕР - Управление на проекти, Финансово консултиране, Бизнес решения, Експертиза в областта на енергийната и ресурсна ефективност, Експертиза в областта на производството на технологична пара и отоплителни системи.

• Проект по тръжна процедура обявена от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за „Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми“ (Разработване на система и пазар за бели сертификати в България). Реализирани услуги СКИПЕР - Управление на проекти, Финансово консултиране, Експертиза в областта на енергийната и ресурсна ефективност.