Untitled Document

ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Новини

21.04.2021 - Предстои отваряне за кандидатстване на процедура BG06RDNP001-4.013 ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

През месец май 2021 г. предстои отваряне на прием на проекти по процедура BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
а) по-добро използване на факторите за производство;
б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
г) подобряване опазването на околната среда.
д) устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Допустими кандидати по процедурата:
1) Регистрирани земеделски стопани, които трябва да отговарят на следните условия:
а) да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
б) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
в) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица съгласно Приложение № 17 да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.
2) Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите, които трябва да отговарят на следните условия:
а) да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
б) да са извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
в) общият стандартен производствен обем формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на групата или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или организацията, е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.
3) Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и т.2, които трябва да отговарят на следните условия:
а) да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
б) да са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.

ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или
ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

ЗА КАКВИ РАЗХОДИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Разходи за материални инвестиции:
• Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
• Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
• Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
• Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
• Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и електрокари, мотокари и товарачи, използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието и са изрично описани в част „Технологична“ на техническия/работния проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, предвидени са за извършване на специфични дейности в предприятието и не са предназначени да се придвижват по пътищата.;
• Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории под формата на ДМА по Закона за корпоративното подоходно облагане, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
Разходи за нематериални инвестиции:
• Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
• Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
• Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
Общи разходи:
Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

КОЛКО Е ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ?
Финансовата помощ е в размер на:
• 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекти до 2 000 000 Евро.
• 35% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекти над 2 000 000 Евро.
Помощта се увеличава с до 25% за следните инвестиционни разходи по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване:
• Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.
• Проектни предложения с инвестиции в иновативни технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация, автоматизиране на работните процеси, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.
Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 5 867 400 лв.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 387 164 028 лева

ИНДИКАТИВНА ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 17.05.2021 г.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/