СТРАТЕГИЧЕСКО консултиране

Начало | Нашите възможности | Стратегическо консултиране

Стратегическо консултиране

“Попътен вятър могат да очакват само онези, които знаят накъде отиват.”

Стратегията на една компания е основата, върху която се гради бизнеса. Тя определя направлението и темпа на развитие и съобразно нея се извършват всички инвестиции. По тази причина тя следва да бъде разработена, планирана и внедрена много внимателно.

Съвместно с нашите клиенти ние разработваме планираме и съдействаме при внедряването на стратегията в техните компании. Това правим ефективно само след съответните маркетингови и финансови проучвания, анализи и прогнози.

При стратегическото консултиране ние дефинираме мисията и визията на компанията, определяме бизнес процесите и стратегията по тях, дефинираме организационната структура, определяме компетенциите и длъжностните характеристики и съдействаме при подбора на ръководни кадри.

Едно превъзходно определение за стратегия е „набор от интегрирани действия, които целят постигането на конкурентно предимство”. От това определение е видно, че целта на стратегията е завладяване на по-големи пазари чрез надделяване над конкуренцията и това е основната идея на която се основава нашият подход при стратегическото консултиране.