Untitled Document

ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Новини

17.03.2022 - Предстояща процедура BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“

На 03.05.2022 г. предстои отварянето на прием на проекти по процедура BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“ към Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Допустими кандидати по процедурата:
• Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
• Кандидати, които имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години;
• Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие;
• Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).
• Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години, както следва:
o Микропредприятие : ≥ 210 000 лева
o Малко предприятие: ≥ 750 000 лева
o Средно предприятие: ≥ 3 000 000 лева

ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Дейности, насочени към подобряването на енергийната ефективност в предприятието. Предвидените за придобиване по проекта материали и оборудване трябва да са сред посочените в "Списъка на допустимите категории активи“. По настоящата процедура в съответствие със "Списъка на допустимите категории активи“ е допустимо проектите да включват строително монтажни работи (СМР).

ЗА КАКВИ РАЗХОДИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
• Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи и материали, включени в "Списъка на допустимите категории активи“;
• Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

КОЛКО Е ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ?
Размерът на помощта е максимум 50%.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
Минимален размер – 25 000 лв.
Максимален размер – 150 000 лв.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 136 226 120 лв.

ОЧАКВАН ПРИЕМ: 03.05.2022 г - 23.05.2022 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:
Проектите ще бъдат одобрявани по реда на тяхното подаване до изчерпване на финансовия ресурс.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opic.bg/