Untitled Document

ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Новини

05.07.2022 - Отворена за кандидатстване процедура BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

На 22.07.2022 г. беше отворена за прием на проекти процедура BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ към Програма за икономическа трансформация от Национален план за възстановяване и устойчивост.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
• Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност;
• Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия;
• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
• Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
o Микропредприятие : ≥ 210 000 лева
o Малко предприятие: ≥ 750 000 лева
o Средно предприятие: ≥ 3 000 000 лева
• Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
o Микропредприятие : ≥ 52 000 лева
o Малко предприятие: ≥ 187 000 лева
o Средно предприятие: ≥ 750 000 лева
• Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:
Национални приоритетни икономически дейности:
Високотехнологични производства:
o C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
o C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Средно към високотехнологични производства:
o C20 Производство на химични продукти
o C27 Производство на електрически произведения
o C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
o C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
o C30 Производство на превозни средства, без автомобили
Други производства:
o Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
o Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
o J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
o J60 Радио- и телевизионна дейност
o J61 Далекосъобщения
o J62 Дейности в областта на информационните технологии
o J63 Информационни услуги
o M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
o M72 Научно-изследователска и развойна дейност
Регионалните приоритетни сектори:
o C10 Производство на хранителни продукти
o C11 Производство на напитки
o C13 Производство на тъкани
o C14 Производство на облекло
o C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
o C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
o C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
o C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
o C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
o C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
o C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
o C24 Производство на основни метали
o C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
o C31 Производство на мебели
o C32 Производство, некласифицирано другаде
o C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
o J58 Издателска дейност
• Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027.

ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва:
• Да водят до постигане целта на процедурата;
• Да са в съответствие с принципа за „не нанасяне на значителни вреди“ и с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички;
• Да се изпълняват само на територията на Република България.
Допустими дейности:
Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. Всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително трябва да доведе кумулативно до:
• цифровизацията на производствените процеси И
• разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги

ЗА КАКВИ РАЗХОДИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Допустими по процедурата са следните видове разходи:
• Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
• Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
o разходи за придобиване на специализиран софтуер;
o разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи (ВАЖНО: Разходите не трябва да надвишават общо 50 000 лева.)

МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

КОЛКО Е ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ?
Размерът на помощта при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от типа предприятие и местоположението му е от 35% до 50%.
Размерът на помощта при условията на режим „de minimis“ е 50%.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
Минимален размер – 35 000 лв.
Максимален размер:
o Микропредприятие - 180 000 лева
o Малко предприятие - 350 000 лева
o Средно предприятие - 700 000 лева
ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава:
o Микропредприятие - 100% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
o Малко предприятие - 60% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
o Средно предприятие - 25% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 260 000 000 лв.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: до 16:30 ч. на 21.09.2022 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:
Проектите ще бъдат одобрявани съгласно критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции (точкова система).

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.opic.bg/