Untitled Document

ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Новини

24.10.2022 - Отворена за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“

На 17.10.2022 г. беше отворена за прием на проекти процедура BG-RRP-3.005 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“ към Програма за икономическа трансформация от Национален план за възстановяване и устойчивост.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
• Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност;
• Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
• Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
o Микропредприятие : ≥ 41 000 лева
o Малко предприятие: ≥ 82 000 лева
o Средно предприятие: ≥ 123 000 лева
• Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
• Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ:
• Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:
o създаване на онлайн магазин;
o създаване на корпоративен уебсайт;
o маркетинг в социални медии и управление на PPC реклами;
• Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:
o Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);
o Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
o Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
o Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
o Въвеждане на Модул за управление на производството;
o Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
o Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
o Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.
• Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:
o Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;
o Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
o Изграждане на система за архивиране на информация;
o Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация
Гореописаните услуги и решения, могат да бъдат въведени/ползвани като:
o готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
o персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
o SaaS (Software as a service), когато е приложимо.
ВАЖНО: Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител на съответната услуга/решение.

ЗА КАКВИ РАЗХОДИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Допустими по процедурата са следните видове разходи:
Разходи за услуги и решения съгласно Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

КОЛКО Е ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ?
Максимален интензитет на помощта: 100%.
ВАЖНО! Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лв. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
Минимален размер – 3 000 лв.
Максимален размер – 20 000 лв

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 30 600 000 лв.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: до 16:30 ч. на 19.12.2022 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:
Проектите ще бъдат одобрявани съгласно критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции (точкова система).

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://mig.gov.bg/