Untitled Document

ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Новини

09.11.2023 - Отворена процедура „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

Отворена за кандидатстване процедура „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ към Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Допустими кандидати по процедурата:
• Кандидати физически и юридически лица, и техни обединения.
• Кандидати, отговарящи на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
• Кандидати, разполагащи с финансов капацитет.
• Кандидати, разполагащи с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение – Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение или има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.
• Кандидати, които са лица със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

ВАЖНО! Счетоводният баланс на новосъздадена през текущата 2023 година организация следва да е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и да съдържа данни поне за 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Като целева група по проекта могат да бъдат включени само лица, които са заети в предприятието кандидат към момента на подаване на проектното предложение. По време на оценката на проектите, оценителната комисия ще използва порталът за електронни услуги на НАП за проверка на достоверността на представената от всеки кандидат информация по отношение броя на заетите при него лица, които ще бъдат включени като целева група в проекта му. В случай че при проверката на действащите трудови договори, регистрирани в НАП, се установи че кандидатът е завишил броя на заетите при него лица, включени като целева група по проекта, оценителната комисия може да извърши съответните корекции в проектното предложение (редукция на броя лица, редукция на разходите и др.), като при необходимост може да изиска пояснителна информация от кандидата.

ВАЖНО! По настоящата процедура партньорството не е допустимо!

ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
1) Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължителна дейност).
2) Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“ – психологична подкрепа.
3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
4) Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
5) Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

ВАЖНО! С цел постигане в пълнота на заложените цели на процедурата е допустимо закупуването на оборудване и обзавеждане за изпълнението на Дейност 4 и Дейност 5.

ЗА КАКВИ РАЗХОДИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
• Разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (Дейност 1). Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.
• Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа. (дейност 2). Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
• Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
• Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
• Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др. Допустимо е да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане). Допустимо е закупуването на фургон, който е преместваем и не е моторно превозно средство с двигател, който да осигурява подходящи условия на работниците за отдих, хранене и преобличане.
• Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
• Ремонт – основен или текущ, съгласно посоченото в дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“ и дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.
• Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
• Разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.
• Разходите за СМР са допустими в размер до 15% от преките разходи.

ВАЖНО! По процедурата се финансират само разходи за извършване на СМР. Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.

ЕДИННА СТАВКА
• Единната ставка за покриване на непреките разходи е в размер на точно 10 на сто от допустимите преки разходи по проекта.

КОЛКО Е ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ?
• 100% за кандидати микро, малки и средни предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
• 80% за кандидати големи предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
Минимален размер – 50 000 лв. без ДДС
Максимален размер – 391 166 лв. без ДДС

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 100 000 000 лв.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 05.01.2024 г. 17:00 ч.