Untitled Document

ОРГАНИЗАЦИОННО консултиране

Начало | Новини

31.03.2024 - Отворена мярка „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

От 1-ви до 15-ти април 2024 година транспортните фирми могат да подават в Агенция „Пътна инфраструктура“ заявленията си за изплащане на държавна помощ в подкрепа на разходите за стабилизиране на транспортния отрасъл. Мярката е с наименование „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Предоставяне на подкрепа на транспортните предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари, под формата на държавна безвъзмездна помощ в изпълнение на Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преходи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
• Предприятия, които са превозвачи, притежаващи лиценз за извършване на превоз на товари по смисъла на Закона за автомобилните превози;
• Предприятия, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор Н.49.4.1 -Товарен автомобилен транспорт, съгласно подадените данни към НСИ за 2022 г. за дружества регистрирани преди 01.01.2023 г., за дружествата регистрирани след тази дата е необходимо да са си подали информацията към НСИ за 2023 г.‘
• Нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и/или общините преди 01.01.2023 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и които не са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

ЗА КАКВИ РАЗХОДИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?
Допустими са разходите, които отговарят на следните критерии:
• извършени са след 01 януари 2023 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа;
• отнасят се за основната икономическа дейност по съответния допустим код по КИД: 49.41 - Товарен автомобилен транспорт;
• действително са платени от страна на получателя на помощта (т. е. платена е цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, в периода на допустимост по схемата. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими;
• могат да се установят и проверят и са подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.
• отнасят се за реално доставени продукти и извършени услуги;
• не са покрити от друга държавна помощ или публично финансиране.
Допустими са следните видове разходи:
• разходи за застраховки Гражданска отговорност, задължителна за всяко едно превозно средство;
• разходи за счетоводни услуги;
• разходи за юридически услуги;
• разходи за наеми (гаражи, офиси, превозни средства и др.);
• разходи за горива;
• режийни разходи;
• разходи за пътни такси;
• разходи за възнаграждения на работници, които не са покрити по други механизми.

КОЛКО Е ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ?
• Размерът на помощта е 100%;

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:
• Максимален размер – 4 000 000 лв.
• Помощта се определя на базата на пропорционално разпределение, съобразено с общия лимит от 50 милиона лева за сектора, като за база се използват платените през 2023 година тол такси, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и оттук ще служи за основа за определяне на размера на държавната помощ.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 50 000 000 лв.

ПРИЕМ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ: 1-ви до 15-ти април 2024 година.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:
Проектите ще бъдат одобрявани по реда на тяхното подаване до изчерпване на финансовия ресурс.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Данни за кандидата, Декларации по образец, Таблица за платените през 2023 година тол такси, Лиценз за извършване на превоз на товари по смисъла на Закона за автомобилните превози, счетоводни документи, Удостоверение за наличие/липса на задължения на кандидата към държавата и общините, Свидетелство за съдимост на представляващите, банково удостоверение за сметка, копия от свидетелствата за регистрация на притежаваните пътни превозни средства.